Dintinglysning

Hvad er en skifteretsattest:

Når ejeren af en ejendom afgår ved døden, skal der tinglyses en skifteretsattest, inden arvingerne kan disponere over ejendommen. Det er et bevis for, at I i fællesskab kan råde over afdødes formue.

Tinglysning af skifteretsattest:

  • Når skifteretsattesten er tinglyst, bliver arvingerne eller ægtefællen registreret som medejer/eneejer af ejendommen. Det er nødvendigt, hvis man ønsker at sælge ejendommen, belåne ejendommen eller få indefrosset ejendomsskatterne.

  • Når man er anført på skifteretsattesten er man med til at bestemme, hvad der skal ske med boets formue. Det gælder eksempelvis medbestemmelse i, hvornår gæld skal betales og hvornår og hvordan arven skal deles.

  • Det vil ofte være praktisk, at én af arvingerne står for behandlingen af boet. Det sker ved, at de andre arvingerne giver fuldmagt hertil.

  • Der er ikke nogen pligt eller frist for at få tinglyst sin adkomst

Undtagelse fra tinglysning:

Man skal være opmærksom på, at i enkelte tilfælde er det ikke nødvendigt at tinglyse skifteretsattesten til boet i forbindelse med videresalg. Det skyldes, at der vil ske automatisk opdatering af Tingbogen i visse tilfælde. Det gælder, når:

  • Afdøde ejer fast ejendom på dødstidspunktet

  • Afdøde i tingbogen er opdateret med cpr-nummer

  • Dødsfaldet har fundet sted efter 15. januar 2011.

Hvis man anmelder skifteretsattesten til tinglysning i ovenstående tilfælde, vil den blive afvist.  

Hvad koster tinglysningsafgiften til staten:

Der er forskel på prisen alt efter, om det er en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger. Mens efterlevende ægtefælle skal betale den faste tinglysningsafgift på 1660 kr., skal andre arvinger ud over tinglysningsafgiften betale en yderligere værdiafgift på 0,6 % af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi.

Luk menu